Sökning: "Genus religion"

Visar resultat 11 - 15 av 34 avhandlingar innehållade orden Genus religion.

 1. 11. Alla mäns prästadöme : Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978

  Författare :Martin Nykvist; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska kyrkan; Kyrkobröderna; lekfolk; homosocialitet; maskulinitet; genus; makt; church of Sweden; Brethren of the Church; laity; homosociality; masculinity; gender; power;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of how gender constructions have been shaped and renegotiated in the modern history of the Church of Sweden. This is achieved through the dissertation’s two general approaches, which are to account for the establishment and development of the Swedish lay movement called the Brethren of the Church (Kyrkobröderna) up until women were allowed membership in 1978, and to analyze the Brethren’s activities in relation to theories of gender, masculinity, and homosociality. LÄS MER

 2. 12. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER

 3. 13. ”Ett emballage för inälvor och emotioner” : föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen

  Författare :Erika Alm; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Göteborgs universitet Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Government Official Reports; 1960; 1970; body; sex; gender; intersex; transsexualism; abortion; sterilization; ratification of sex; individual rights; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; matter; materialization; SOU; 1960; 1970; kropp; kön; genus; intersex; transsexualism; abort; sterilisering; fastställande av könstillhörighet; individuella rättigheter; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; materia; materialisering; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the polyphonic body politics of modern society, as activated in three Swedish Government Official Reports from the 1960s and 1970s. The analysis takes as its point of departure the assumptions about embodiment and identity uncovered in these reports. LÄS MER

 4. 14. Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

  Författare :Anna Höglund; Lars Elleström; Lisbeth Larsson; Yvonne Leffler; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; vampire; vampires; power; literature; film; popular culture; consumer culture; gender; vampyr; vampyrer; makt; litteratur; film; populärkultur; konsumtionskultur; genus; Literature; Litteraturvetenskap; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Vampires haunt our culture. They live amongst us, they live with us, and very likely, they live for us. Considering the never fading popularity of vampires, it is obvious that these beings satisfy some kind of basic human need. LÄS MER

 5. 15. Frihet att njuta : sexualdebatten i Sverige på 1960-talet

  Författare :Lena Lennerhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Gender studies; Genus; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Sexuella frigörelsen; Sexualitet; Censur; Sexologi;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER