Sökning: "Maiden Association"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maiden Association.

  1. 1. "Vi kristna unga qvinnor" Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

    Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER