Sökning: "teckningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet teckningar.

 1. 1. Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet

  Författare :Johanna Andersson; Lena Tibell; Jesper Haglund; Christina Ottander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; children; drawings; conceptions; heat; mixning; human body; living min-living; barn; teckningar; föreställningar; värme; blandning; människokroppen; levande inte levande;

  Sammanfattning : Barns föreställningar utgör en viktig del i deras begreppsbildning inom naturvetenskap vilket betonas inom konstruktivismen. I denna avhandling utgör en socialkonstruktivistisk syn på lärande det teoretiska ramverket. LÄS MER

 2. 2. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 3. 3. Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt : Pretentious Modesty. Authority and gender in the Swedish debate on the novel in the 1830’s

  Författare :Åsa Arping; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Authority; gender; women novel writers; Swedish 1830’s; Fredrika Bremer; Sophie von Knorring; Emilie Flygare-Carlén;

  Sammanfattning : The novel arrived late in Sweden. But during the 1830's things started to happen all att once. Fredrika Bremer publishes Teckningar utur hvardagslifvet 1828–31. Several writers follow in her footsteps and start to produce contemporary prose. LÄS MER

 4. 4. Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  Författare :Carina Johansson; Svante Beckman; Karin Becker; Torunn Selberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mindscapes; cultural heritage politics; visual culture; Visby; ruins; gazes; construction of place; the Middle Ages; Mindscapes; kulturarvspolitik; visuell kultur; Visby; ruiner; seende; platskonstruktion; medeltid; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera de roller bilder har i skapandet av dominerande föreställningar om en plats. Exemplen är hämtade från Visby, en stad med välkända medeltida lämningar på ön Gotland i Östersjön. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER