Sökning: "Gunnel Colnerud"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Gunnel Colnerud.

 1. 1. Etik och praktik i läraryrket : En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan

  Författare :Gunnel Colnerud; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Etik och utmaning. : Om lärande av bemötande i professionsutbildning

  Författare :Gill Croona; Christer Fritzell; Gunnel Colnerud; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethics of human encounters; learning and teaching in ethics; nursing education; professional education; discourse analysis; Habermas´s theory of communicative action.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : During recent years there have been noticeable shortcomings in the human encounter of people seeking some form of health care in Sweden. This is something that affects professional education within ‘the welfare state’ and implies that human expectations, societal demands and questions about knowledge, basic values and competence have become pedagogically interesting. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i lågstadieklassrum

  Författare :Elisabeth Eriksson; Robert Thornberg; Lisa Björklund Boistrup; Gunnel Colnerud; Kari Smith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Field studies; Grounded theory; Primary school; Students’ perspective; Teachers’ perspective; Elevers perspektiv; Fältforskning; Grundad teori; Lågstadiet; Lärares perspektiv; Återkoppling;

  Sammanfattning : Återkoppling är en del av det vardagliga arbetet i klassrummet och även en del av lärares bedömningspraktik. Syftet med avhandlingen är att utforska och begreppsliggöra den återkoppling som kommuniceras från lärare till elev i det vardagliga arbetet i lågstadieklassrum. LÄS MER

 5. 5. Students’ Perspectives on Bullying

  Författare :Camilla Forsberg; Robert Thornberg; Marcus Samuelsson; Gunnel Colnerud; Christina Osbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER