Sökning: "tröst"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet tröst.

 1. 1. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 2. 2. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER

 4. 4. Tröst genom hälsostödjande familjesamtal : upplevelser och effekter av en familjecentrerad intervention

  Författare :Åsa Dorell; Karin Sundin; Ulrika Östlund; Carina Berterö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Health Conversations; Family Systems Nursing; FamHC; Family Health; Nursing care; Residential home for older people; Hälsostödjande familjesamtal; Familjecentrerad omvårdnad; FamHC; Familjeomvårdnad; Omvårdnad; Särskilt boende för äldre;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to evaluate the experiences of nurses and families participated in Family Health Conversations (FamHC) and the effects of this intervention on those families with a family member living in a residential home for older people. Methods: This thesis comprises four studies. LÄS MER

 5. 5. Till en berättelse om tröst : Eyvind Johnson omläst

  Författare :Mats Tormod; Per Ringby; Merete Mazzarella; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish literature; author-function; autobiography; truth and fiction; large and small themes; return of the warrior; Parsifal; melancholy; male pessimism; Svensk litteratur; författarfunktion; självbiografi; sanning och fiction; stora och små teman; krigarens återkomst; Parsifal; melankoli; manlig pessimism;

  Sammanfattning : This dissertation is devoted to the Swedish author and Nobel Laureate Eyvind Johnson. The study involves a rereading of his oeuvre and an attempt to reformulate the prevailing picture of the author and his works. LÄS MER