Sökning: "långvarig sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden långvarig sjukdom.

 1. 1. Att ta rodret i sitt liv : Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

  Författare :Mia Berglund; Margaretha Ekebergh; Britt-Marie Ternestedt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential philosophy; lifeworld; learning support; patient education; patients’ learning; long-term illness; Reflective Lifeworld Research; Existensfilosofi; livsvärldsdidaktik; långvarig sjukdom; lärandestöd; patienters lärande; patientundervisning; reflekterande livsvärldsansats; vårdvetenskap.; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; patients learning; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. Focus has instead been placed on patients being given information and advice about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply with. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 3. 3. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Ändlös omsorg och utmätt hälsa : Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom

  Författare :Johansson Anita; Ingela Skärsäter; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parent; mother; father; adult child; mental illness; mental healthcare; health-related quality of life; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to deepen knowledge of what it means to be a parent of an adult child who suffers from long-term mental illness. Data collection in studies I-III consisted of qualitative interviews with 26 parents. LÄS MER

 5. 5. I ett andetag : En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet

  Författare :Kristofer Hansson; Susanne Lundin; Jonas Frykman; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pharmaceutical companies ; Treatment; Asthma; Diagnos; Risk; Eethical subject ; Simone de Beauvoir ; Inhalator; Drugs; Possibility; Chronic illness; Limitation; Humanities; Cultural anthropology; Humaniora; Body; Kulturantropologi; etnologi; Medical staff ; Technologies of the self ; ethnology; astma; långvarig sjukdom; fenomenologi; läkemedel; ungdom; sjukvård;

  Sammanfattning : Though asthma is a commonly occurring disorder today, the development and introduction of anti-inflammatory drugs in treating it has changed the possibilities of living with it. At the same time, the Swedish guidelines for asthma care have changed: the patient is to take responsibility for her or his chronic illness to attain full quality of life. LÄS MER