Sökning: "Joakim Öhlén"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Joakim Öhlén.

 1. 1. Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Författare :Joakim Öhlén; Institutionen för vårdpedagogik Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alleviation of suffering; cancer patients; caring; hermeneutics; lived body; nursing care; palliative care; phenomenology of the life-world; suffering; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara i en fristad. Berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Författare :Joakim Öhlén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Me-ness and we-ness in a modified everyday life close to death at home

  Författare :Ida Carlander (Goliath); Britt-Marie Ternestedt; Eva Sahlberg-Blom; Ingrid Hellström; Jonas Sandberg; Joakim Öhlén; Ida Carlander; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :life-threatening illness; everyday life; home; identity; self-image; dying; death; family; transition; narrative; interpretive description; secondary analysis; MEDICINE; MEDICIN; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; life-threatening illness;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis was to describe how family members experienced everyday life with life-threatening illness close to death, with focus on self-image and identity. The thesis comprises four papers, each with a specific aim to illuminate various aspects of the phenomenon under study. LÄS MER

 4. 4. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige : Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Författare :Lena German Millberg; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; Lena Millberg German; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Internet-based Psychosocial Support : Design, Effects and User Experience in the Cancer Setting

  Författare :Anna Hauffman; Birgitta Johansson; Peter Nygren; Helena Igelström; Joakim Öhlén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internet; eHealth; Nursing; Oncology; Cancer; Anxiety; Depression; Psychosocial Intervention; Technology-Based Interventions; Stepped Care; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Background and Aim Being diagnosed with cancer is often described as a major loss of control leading to severe psychological distress and symptoms of anxiety and depression can continue to affect the individual in the long term. The cancer and its treatment may influence all dimensions of health, thus the psychosocial support provided needs to be multifaceted and easy accessed. LÄS MER