Sökning: "möte kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden möte kvinnor.

 1. 1. Kvinnor och män i möte : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten

  Författare :Karin Milles; Staffan Hellberg; Catrin Norrby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; order of gender; narrative; workplace meetings; activity type; asymmetries of dominance; conversation analysis; doing gender; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to describe the verbal interaction in workplace meetings and to relate them to the order of gender. The material consists of five workplace meetings with both female and male participants and was transcribed using a system developed for the purposes of the study. LÄS MER

 2. 2. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Författare :Meta Cederberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrarelever attityder -- Sverige; Invandrarflickor; attityder Sverige; Skolan attityder till Sverige;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om mötet med svensk skola ur 12 unga kvinnors perspektiv. De flydde till Sverige i början eller under tonåren och genomförde framgångsrika skolkarriärer trots kort vistelsetid i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Författare :Meta Cederberg; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pedagogik; Basil Bernstein; School career; visible and unvisible pedagogy; gender; migration; Pedagogy and didactics; dialogue; Symbolic interactionalism; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse some foreign women s perspectives on their first meeting with the Swedish school and to identify and illuminate patterns and processes on different levels that facilitate respectively obstruct the development of their school careers. The women arrived in Sweden in their teens and attended Swedish upper secondary school, completed their education with good results, applied for and were enrolled as students at University. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor - vakna, våga! : En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

  Författare :Berit Lindberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Women’s Civic College at Fogelstad; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad; Pedagogik; didaktik; Tidevarvet The Epoch ;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to analyse, in the light of the history of education and of women, ”biographical sections” of the life and work of the Swedish educationalist Honorine Hermelin Grønbech (1886-1977). The focus is on adult education, and in particular female civic education, which set out to encourage Swedish women to exercise their newly won rights of citizenship (1921). LÄS MER