Sökning: "könsteori"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet könsteori.

 1. 1. Det sociala livets drama och dess manus : diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Författare :Siv Fahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 2. 2. Diskursanalys, kunskap och kön. : Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursanalys; könsteori; kunskap; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Mellan mäns händer : Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

  Författare :Jenny Westerstrand; Maja K. Eriksson; Eva Lundgren; Christina Johnsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostitution; trafficking; internationell rätt. kvinnors rättssubjektivitet; könsteori; sexualitetsteori; reproduktion; International law; Folkrätt;

  Sammanfattning : The present study has a three folded focus, framed by one over all aim; to critically discuss and evaluate the constructions of women’s legal subjectivity in dominant feminist discourses on prostitution and trafficking. First, I set out to develop a gender theoretical understanding of prostitution. LÄS MER

 5. 5. Makt och möjlighet att förändra? : Systematiskt arbetsmiljöarbete i könade offentliga verksamheter

  Författare :Karin Sjöberg Forssberg; Annika Vänje; Karolina Parding; Anna Fogelberg Eriksson; KTH; []
  Nyckelord :Work environment; systematic work environment management; doing gender; learning; communities of practice; organisational change; public organisations; interactive research; Arbetsmiljö; systematiskt arbetsmiljöarbete; kön; lärande; praktikgemenskaper; organisatorisk förändringskompetens; offentliga organisationer; interaktiv forskning; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Despite legislation, regulations and extensive efforts from the Swedish Work Environment Authority, there are major shortcomings in public organisations´ work environments. This thesis describes and deepens the understanding for organisational conditions that contribute to, or constrain, systematic work environment work in gender-segregated public organisations. LÄS MER