Sökning: "levd religiositet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden levd religiositet.

  1. 1. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

    Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

    Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER