Sökning: "religiositet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet religiositet.

 1. 1. Religiositet och coping : religionspsykologiska studier av kristna med cancer

  Författare :Mikael Lundmark; Tomas Lindgren; Ruard Ganzevoort; Hans Stifoss-Hanssen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; psychology of religion; religious studies; coping; coping process; coping theosy; Christians; religiosity; cancer; religionspsykologi; religionsvetenskap; coping; copingprocess; copingteori; kristna; religiositet; cancer; religionspsykologi; psychology of religion;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interdependence of religiosity and a life situation changed by cancer, focusing especially on the coping process. This implies analyses of a number of identified expressions of religiosity regarding prerequisites and functions in the coping process. LÄS MER

 2. 2. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Radikalism och religiositet : en studie av tidsattityd och idébakgrund i Martin Kochs diktning

  Författare :Erik Sundström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Koch; Martin; 1882-1940; Arbetarförfattare; Arbetarlitteratur; Litteraturhistoria-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Emotioner och värdegrundsarbete : Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Författare :David Lifmark; Karin Sporre; Lars Petterson; Bernt Gustavsson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; Educational work; Pedagogiskt arbete; Utbildning och lärande; Education and Learning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 5. 5. Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund

  Författare :Magdalena Nordin; Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious faith; life crisis; life change; religious communions; socioreligious structures; Thomas Luckmann; Peter Berger; plausibility structures; socialisation; Swedish-chileans; Migration; religiosity; Social structures; Sociala strukturer; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine changes related to migration in the religiosity of individuals and what lies behind such changes. The study is foremost based on interviews with 23 Swedish-Chileans who have lived in Sweden for an extended period of time and who were adults when they immigrated to Sweden. LÄS MER