Sökning: "kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 720 avhandlingar innehållade ordet kontroll.

 1. 1. Frihet under kontroll : Om kontroll i åkerinäringen

  Författare :Lotta Pettersson; Henrik Tham; Anne Alvesalo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road haulage industry; trucking; formal control; neutralizations; masculinities; occupational crime; criminality; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation, based on two studies, examines the significance of formal control, i.e. the actors and agencies whose formal task involves the use of a range of measures to exercise control within the road haulage industry. LÄS MER

 2. 2. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 3. 3. Omsorg & kontroll : En handikapphistorisk studie 1750-1930. Föreställningar och levnadsförhållanden

  Författare :Claes G Olsson; Susanne Lindström; Magnus Öhlander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Disability history; disabled; deaf; blind; mentally-retarded; perceptions; normality; deviation; discipline; upbringing; education; science; folklore; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of the present dissertation is to investigate attitudes toward individuals suffering from functional disorders or categorized as disabled and the conditions under which they have lived. The present author applies an historical perspective and identifies three significant turning points: the end of the eighteenth century and beginnings of the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER

 4. 4. Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Författare :Patrik Bremdal; Thomas Bull; Fredrik Sterzel; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kontroll; kontrollmakt; makt; riksdag; regering; demokrati; konstitutionsutskottet; KU; interpellationer; frågor; spörsmål; misstroende; misstroendeförklaring; ansvar; konstitutionell; Constitutional law; Konstitutionell rätt; Konstitutionell rätt; Constitutional Law;

  Sammanfattning : With power comes responsibility, which requires both information about actions taken by those in power, and mechanisms for effective accountability. The possibility for the elected representatives to review and take action against the government and its exercise of power is central in our constitution. LÄS MER

 5. 5. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll

  Författare :Catarina Arvidson; Anders Olofsson; Christina Segerholm; Elisabet Öhrn; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classification; framing; power; control; technical limited rationality; care work rationality; gender pedagogues; gender equality; school; preschool; school change.; Klassifikation; inramning; makt; kontroll; teknisk begränsad rationalitet; omsorgsrationalitet; genuspedagoger; jämställdhet; skola; förskola;

  Sammanfattning : In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. LÄS MER