Sökning: "osäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 225 avhandlingar innehållade ordet osäkerhet.

 1. 1. Beslut under osäkerhet : En experimentell milkrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamsika miljöer

  Författare :Joacim Rydmark; Rolf Solli; Berndt Brehmer; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Making of Valid Data : People and Machines in Genetic Research Practice

  Författare :Corinna Kruse; Boel Berner; Minna Salminen Karlsson; Anne-Jorunn Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biomedicine; genetic research; laboratory practices; cultural practice; professional skill; uncertainty; valid data; humans – machines; objectivity – subjectivity; ethnography; biomedicin; genetisk forskning; laboratoriepraktiker; kulturell praktik; yrkesskicklighet; osäkerhet; giltiga data; människor – maskiner; objektivitet – subjektivitet; etnografi; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ett centralt steg inom vetenskapliga praktiker: hur laboratorieprov översätts till data som anses giltiga och användbara av forskargemenskapen. Baserat på ett multilokalt fältarbete bestående av observationer och intervjuer i laboratorier för genetisk forskning, visas i avhandlingen hur laboratoriepersonalens yrkesskicklighet, samt normer och ideal om vetenskaplig forskning, formade deras praktiker av att producera giltiga data. LÄS MER

 3. 3. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 4. 4. Change in the Pharmaceutical Industry : Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness, and Decision Making

  Författare :Thomas Hedner; Magnus Klofsten; Johan Braet; Mirjam Knockaert; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :; Pharmaceutical industry; Big Pharma; life sciences; drug discovery; drug development; business model; innovation; closed innovation; open innovation; entrepreneurship; intellectual property; multiple stakeholders; decision making; judgment; uncertainty; go no-go; go no-go recycle; company; SME.; Läkemedelsindustri; Big Pharma; biovetenskap; läkemedelsutveckling; utveckling av läkemedel; FoU; affärsmodell; innovation; stängd innovation; öppen innovation; entreprenörskap; immaterialrätt; beslutsfattande; osäkerhet; go no-go; go no-go recycle; företag; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Over the past century, the pharmaceutical industry has been a major contributor of individual and population health and societal wealth. Its products and services have contributed to longevity of large groups of patients and symptom relief from major diseases. LÄS MER

 5. 5. Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties

  Författare :Nancy Joy Lim; Stefan Seipel; S. Anders Brandt; Eva A. U. Sahlin; Matthew Wilson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cartography; flood; hydraulic modelling; GIS; map; uncertainty; visualisation; GIS; hydraulisk modellering; karta; kartografi; osäkerhet; visualisering; översvämning; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : Flood maps showing extents of predicted flooding for a given extreme event have wide usage in all types of spatial planning tasks, as well as serving as information material for the public. However, the production processes that these maps undergo (including the different data, methods, models and decisions from the persons generating them), which include both Geographic Information Systems (GIS) and hydraulic modelling, affect the map’s content, and will be reflected in the final map. LÄS MER