Sökning: "miljöpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet miljöpolitik.

 1. 1. Det återvunna folkhemmet : tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998

  Författare :Camilla Hermansson; Jonas Anshelm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Television; Journalism; Media Studies; Sweden; Environment; Politics; Ecological Modernity; Discourse; Narrative; Ideology; Recycling; Consurnption; Nyhetsprogram; Nyhetsjournalistik; Miljöfrågor i massmedia; Television; Miljöpolitik; Återvinning; Konsumtion; Bilism; Sverige; 1980-1990; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study is an analysis of how television journalism, specifically Swedish publictelevision (SVT) and the commercial channel TV4, have approached environmental,consumption and lifestyle issues from 1997 to 1998. A central issue considered is howtelevision journalism in Sweden has contributed to an ideologieal change in societywhereby ecological considerations have become individualized, as well as reformulatedand re-ftamed such that they are no longer (or not) regarded as a hinder to technical andeconomic progress. LÄS MER

 2. 2. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 3. 3. Tragedins institutioner : svenskt offentligt miljöskydd under trettio år

  Författare :Andreas Duit; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Miljöskydd; Miljöpolitik; historia; Sverige; 1945-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 5. 5. Kompetens för hållbar utveckling : Professionella roller i kommunal planering

  Författare :Maria Håkansson; Folke Snickars; Tuija Hilding-Rydevik; Johan Hedrén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER