Sökning: "Marie Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Marie Hansson.

 1. 1. X-ray fluorescence analysis (XRF) for determination of the thyroid iodine content

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marie Hansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On plant food in the Scandinavian peninsula in Early Medieval times

  Detta är en avhandling från Stockholm : Archaeological Research Laboratory, Stockholm University

  Författare :Ann-Marie Hansson; Delwen Samuel Nesbitt; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; plant food; fossil plant remains; carbonized prehistoric bread; symbolic use of plant food; Scandinavia; Early Medieval Period; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analysis of Genetic Alterations in Patients Affected with Neurofibromatosis Type 2 and its Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Caisa Marie Hansson; Jan P. Dumanski; Juha Kere; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biology; Neurofibromatosis type 2; schwannoma; schwannomatosis; meningioma; array-CGH; chromosome 22; DNA copy number variation; methylation; Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Neurofibromatosis type 2 (NF2) is an autosomal dominant disorder with the clinical hallmark of bilateral vestibular schwannomas (VS). Patients affected by a severe NF2 phenotype also presents with peripheral schwannomas, meningiomas and ependymomas. The closely related disorder schwannomatosis also displays multiple schwannomas, but never VS. LÄS MER

 4. 4. En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie-Louise Hansson Stenhammar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lärprocesser; Estetiska lärprocesser; konstens metoder; estetiskt lärande; estetik; transfereffekter; språkliga och kroppsliga aktiviteter; Tänkande;

  Sammanfattning : In this dissertation teaching and learning is studied based on the concepts of arts-based learning processes and the methods of art. I discuss the ontology of arts-based learning processes in relation to arts methods and how that relationship can be related to the learning processes that are made visible in the classroom work of a 5th grade class in a Swedish Primary school. LÄS MER

 5. 5. Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER