Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa

Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Sammanfattning: Denna licentiatuppsats handlar om hur lärare dokumenterar elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med dokumentation, hur detta arbete upplevs utifrån olika förutsättningar samt om det finns skillnader i lärares erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skillnader i så fall består i.I dagens skola ställs allt högre krav på dokumentation av elevernas kunskaper som underlag för en rättssäker bedömning och betygsättning.  Många lärare upplever att det är ett problem i ämnet idrott och hälsa där det inte finns någon direkt tradition av skriftliga underlag för bedömning. De ökade kraven på dokumentation och att bedriva en traditionellt utformad undervisning i ämnet uppfattas av många lärare som en omöjlig ekvation.Studiens perspektiv är läroplansteoretiskt. Begrepp som transformering och realisering av undervisningsinnehåll, ramfaktorer för undervisningen samt former av pedagogik, har använts för att analysera problematiken kring dokumentation i idrott och hälsa.Studiens resultat visar att en stor andel av lärarna upplever dokumentation av elevers kunskaper som svårt. Det som framstår som lätt att dokumentera blir också lärarnas underlag för bedömning snarare än det som styrdokumenten stipulerar. En grupp lärare upplever dock inte alls samma problem med dokumentation, trots att de står inför samma utmaningar i form av undervisningstid, schema och elevgrupper som andra lärare. Vad som utmärker dessa lärare, de systematiska planerarna, är att deras undervisningspraktik, innefattande planering, undervisning och bedömning, i stora delar skiljer sig från övriga lärares vilket skapar andra möjligheter för dokumentation.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)