Sökning: "vårdpersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet vårdpersonal.

 1. 1. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Åhlin; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. LÄS MER

 2. 2. Doctors Behind Borders The Ethics of Skilled Worker Emigration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Yusuf Yuksekdag; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

  Sammanfattning : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. LÄS MER

 3. 3. God vård och användning av digitala hjälpmedel Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Harrefors; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe the perceptions about care and the use ofdigital assistive technology among elderly people and caregivers. Perceptions are continuallychanging depending on technical and socio-political developments and changes in society. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 5. 5. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Andersson; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER