Sökning: "BERNCA-NH"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet BERNCA-NH.

  1. 1. Vård som inte blivit utförd : Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg för äldre

    Författare :Ingrid Andersson; Carina Bååth; Jan Nilsson; Anna Josse Eklund; Margareta Westerbotn; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BERNCA-NH; BERNCA-NH HC SWE; care staff; first line managers; instrument; municipal healthcare; missed nursing care; older people; patient safety; prevalence; BERNCA-NH; BERNCA-NH HC SWE; enhetschef; instrument; kommunal vård och omsorg; patientsäkerhet; prevalens; vårdpersonal; vård som inte blivit utförd; äldre; Nursing Science; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Övergripande syfte – Att undersöka samt öka och fördjupa kunskapen om vård som inte blivit utförd, inom kommunal vård och omsorg för äldre, utifrån vårdpersonals och enhetschefers uppfattningar och erfarenheter.Metod – Forskningsområdet vård som inte blivit utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre kartlades med en scoping review, 16 artiklar inkluderades (I). LÄS MER