Sökning: "samvetsstress"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet samvetsstress.

 1. 1. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Åhlin; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. LÄS MER

 2. 2. Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Christina Juthberg; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; conscience; elderly care; nurse assistants; registered nurses; stress of conscience; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe perception of conscience, stress of conscience (stress related to troubled conscience) and burnout, to explore their relationships and to illuminate meanings of the lived experience of troubled conscience in one’s work among registered nurses (RNs) and nurse assistants (NAs) in municipal residential care for the elderly. The thesis comprises four studies; studies I-III are based on questionnaire data from 50 RNs and 96 NAs and study IV is based on interview data from 6 RNs and 6 NAs selected from the participants in the questionnaire study. LÄS MER

 3. 3. Burnout, work, stress of conscience and coping among female and male patrolling police officers

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Susann Backteman-Erlanson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patrolling police officers; qualitative content analysis; health; burnout; troubled conscience; coping; demand; decision latitude; social support; multiple logistic regression; factor analysis; differential item functioning; gender patterns; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background. Police work is a stressful occupation with frequent exposure to traumatic events and psychological strain from work might increase the risk of burnout. This thesis focuses on patrolling police officers (PPO), who work most of their time in the community and have daily contact with the public. LÄS MER

 4. 4. Time Together a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care : patient and staff perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Molin; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; engagement; everyday life; experiences; grounded theory; interaction; interprofessional teams; intervention; mental health nursing; ordinary relationships; psychiatric inpatient care; patient perspectives; single system experimental design; qualitative content analysis; engagemang; grounded theory; interaktion; interprofessionella team; intervention; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; psykiatrisk heldygnsvård; psykiatrisk omvårdnad; single system experimental design; Tid Tillsammans; upplevelser; vardagliga relationer; vardagsliv; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Patient and staff descriptions of everyday life in psychiatric inpatient care are consistent, revealing a challenging environment with over-reliance on medication and, power imbalances. Patients and staff ask for the opportunity to develop relationships; however, the literature on nursing interventions targeting these issues is sparse. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER