Sökning: "kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet kontrakt.

 1. 1. Det förändrade kontraktet : Banker och företagskonkurser under 1990-talets finanskris

  Författare :Kristina Furusten; Mats Larsson; Ingemund Hägg; Karl Gratzer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bankruptcies; corporate bankruptcies; financial crisis; bank crisis; contract; principal-agent theory; implicit contract; explicit contract; opportunistic; konkurser; företagskonkurser; finanskris; bankkris; kontrakt; principal-agentteori; implicit kontrakt; explicit kontrakt; opportunism; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the first years of the 1990s Sweden experienced a severe financial crisis. Many companies and banks in Sweden were in financial distress. In 1992, the number of bankruptcies was the highest in Swedish history and the financial system was headed towards a total break down. LÄS MER

 2. 2. Konkurs och kontrakt : Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

  Författare :Mikael Möller; Torgny Håstad; Gertrud Lennander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Property and real estate law; Sakrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv

  Författare :Laurence Delacour; Malmö högskola; []
  Nyckelord :matematik; förskola; didaktik;

  Sammanfattning : National and international comparisons have emphasized mathematics in recent years. For example, several studies (OCED, 2012) show that students in both Europe and the United States, have difficulty achieving in mathematics. Consequently, attention has turned to preschools. LÄS MER

 4. 4. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

  Författare :Andrea Sundstrand; Wiweka Warnling Nerep; Rolf Höök; Jane Reichel; Tobias Indén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER

 5. 5. Varumärket som kontraktsföremål

  Författare :Stojan Arnerstål; Bengt Domeij; Joel Samuelsson; Are Stenvik; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Varumärke; licens; licensavtal; varumärkesrätt; kontrakt; kontraktsrätt; samexistensavtal; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Varumärken kan vara föremål för kontraktuella dispositioner av olika slag. I avhandlingen studeras varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Undersökningsföremålet befinner sig således i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. LÄS MER