Sökning: "moraliskt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden moraliskt ansvar.

 1. 1. Practical Perspective Compatibilism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. LÄS MER

 2. 2. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Emmy Dahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 3. 3. Exploring Responsibility. Public and Private in Human Rights Protection

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Magdalena Bexell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transnational oil corporations; NGOs; global governance; international norms; responsibility; accountability; public-private; corporate social responsibility; human rights; international relations; Human Rights; Mänskliga rättigheter; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Distinktionen mellan offentligt och privat är en djupt rotad princip för organisering av samhället och dess olika sfärer, såväl inom stater som internationellt. Ett exempel på detta ser vi i utformningen av det internationella försvaret för mänskliga rättigheter som byggts upp sedan det andra världskrigets slut. LÄS MER

 4. 4. Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jens Agerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral concerns; morality; moral judgment; Construal Level Theory; temporal distance; moral reasoning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka om det tidsmässiga avståndet till olika handlingar och situationer påverkar människors moralbedömningar och etiska beslutsfattanden. Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) postulerar att temporalt avlägsna händelser representeras på en mer abstrakt nivå än temporalt nära händelser. LÄS MER

 5. 5. Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Sverker Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate criminal responsibility; criminal law; corporate crime; corporations; folklore; ideological individualism; industrialization; legal persons; supernatural beings; mediated action; white collar crime; straffrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en idékritisk studie av straffansvar för företag. Straffansvar för företag konstrueras vanligen som ett straffansvar för juridiska personer. LÄS MER