Sökning: "Kenneth Asplund"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Kenneth Asplund.

 1. 1. The experience of meaning in the care of patients in the terminal stage of dementia of the Alzheimer type : interpretation of non-verbal communication and ethical demands

  Författare :Kenneth Asplund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; ethics; facial expression; feeding; meaning; non-verbal communication; nursing; Demens; Alzheimers sjukdom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Validation of antibodies for tissue based immunoassays

  Författare :Sandra Andersson; Anna Asplund; Fredrik Pontén; Kenneth Wester; Mike Taussig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Antibody validation; Conjugation; Estrogen receptor-beta; IHC; ISH; Lymphohematopoietic tissues; Proteomic; RNAseq; TMA; Transcriptomic; Patologi; Pathology;

  Sammanfattning : In situ protein detection in human tissues using antibodies reveals the cellular protein localization, and affinity-based proteomic studies can help to discover proteins involved in the development of diseases. However, antibodies often suffer from cross-reactivity, and the lack of positive and negative tissue controls for uncharacterized proteins complicates the mapping of the proteome. LÄS MER

 3. 3. Being creative and resourceful : Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness

  Författare :Åsa Audulv; Kenneth Asplund; Karl-Gustaf Norbergh; Karin Axelsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Self-management; self-care; chronic illness; chronic disease; qualitative research; life conditions; beliefs and values; self-management integration; longitudinal; Egenvård; sjukdomshantering; kronisk sjukdom; kvalitativ forskning; livsvillkor; värderingar; egenvårds integrering; hantering; anpassning; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Individuals’ self-management styles are crucial for how they manage to live with illness. Commonly investigated factors include social support, self-efficacy, health beliefs, and demographics. There is a gap in the literature with regard to in-depth studies of how those factors actually influence an individual’s self-management. LÄS MER

 4. 4. Hemmet som arena för äldres rehabilitering

  Författare :Kerstin Björkman Randström; Kenneth Asplund; Margareta Paulson; Marianne Svedlund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att studera multidisciplinära teams, äldre personers och familjemedlemmars erfarenheter av hemrehabilitering. Avhandlingen baseras på fyra studier (I-IV). Alla studierna har en kvalitativa beskrivande design. LÄS MER

 5. 5. En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER