Sökning: "beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 1408 avhandlingar innehållade ordet beroende.

 1. 1. Autonomi, beroende, livskvalitet Livets sista månad för 56 cancerpatienter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Sahlberg Blom; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Autonomy; care culture; everyday ethics; palliative care; prognostication; quality of life; nursing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study was to obtain an in-depth understanding of what the final phase of life was like for a group of gravely ill and dying cancer patients, with focus on autonomy, dependency and quality of life. The specific aims were to: 1) describe the patients' autonomy and how the attitudes of relatives and staff promoted/hindered patient participation in decision-making, 2) describe how the patients assessed their quality of life in two care cultures, 3) describe how members of the care team prognosticated the patients' remaining survival time, and 4) investigate continuity of care site in two different care cultures during the patients' final month of life. LÄS MER

 2. 2. Beroende av vård innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gunilla Strandberg; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Dept of Clinical Sciences

  Författare :Gunilla Cruce; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER

 4. 4. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Forslund Frykedal; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-work; small group-work; teamwork; group; symbolic interactionism; grounded theory; difference of ambition; ambition dependency; interdependency; group assignment; behaviour; creation of trust; theoretical model; grupparbete; teamarbete; teamwork; grupp; symbolisk interaktionism; groundedtheory; grundad teori; ambitionsdifferens; ambitionsberoende; beroende; tillvägagångssätt; gruppuppgift; tillitsskapande; teoretisk modell; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to add to our knowledge and understanding of how groupwork and group tasks are construed among students. This is accomplished be creating a model, which describes the pattern of interaction and the experience that emerge as students try to handle the group-work situation. LÄS MER

 5. 5. Lidandet som kamp och drama

  Detta är en avhandling från Åbo Akademis Förlag, Åbo/Vasa

  Författare :Lena Wiklund; Mälardalens högskola.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lidande; hälsa; hjärtsjukdom; beroende; hermeneutik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som lidandets form och substans.Data insamlades genom samtal med informanter från två kontext. LÄS MER