Sökning: "elevers perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden elevers perspektiv.

 1. 1. Students’ Perspectives on Bullying

  Författare :Camilla Forsberg; Robert Thornberg; Marcus Samuelsson; Gunnel Colnerud; Christina Osbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER

 2. 2. Skola och erfarenhet: elevernas perspektiv : En grupp elevers skolerfarenheter i ett longitudinellt perspektiv

  Författare :Héctor Pérez Prieto; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det är live liksom” : Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

  Författare :Madeleine Wiker; Annica Löfdahl; Christian Augustsson; Eva-Carin Lindgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical Education [PE]; health; pupils’ perspectives; pupils; PE teachers; grading system; assessment and grading; focus groups; Social Representations theory; Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]; elevers perspektiv; hälsa; idrottslärare; betygssystem; bedömning och betygsättning; fokusgrupper; social representationsteori; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Based on pupils' perspectives, the purpose of this dissertation is to contribute to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, exercise and health are important factors for young people’s wellbeing. Children and young people who exercise sleep better, have more energy, learn to cooperate and perform better at school. LÄS MER

 4. 4. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om specialpedagogiska insatser : aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv

  Författare :Dennis Groth; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattningars om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret så har det handlat om att utröna det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten med avseende på självbild, självvärdering och lärande. LÄS MER