Sökning: "arbetsmiljölagen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet arbetsmiljölagen.

 1. 1. Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö

  Författare :Peter Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stress; psykosocial arbetsmiljö; ansvar; arbetsmiljölagen; juridik; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Prevention of stress related ill-health is one of the most important occupational health and safety issues of our time. The Swedish Work Environment Act imposes extensive requirements regarding the psychosocial work environment on the employer. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skyddsombud i allas intresse : en rättsvetenskaplig studie

  Författare :Maria Steinberg; Ronnie Eklund; Håkan Hydén; Örjan Edström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; work environment law; labour law; safety delegate; safety representive; democracy; influence; co-operation; skyddsombud; demokrati; inflytande; påverkan; arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsrätt; folkhälsa; samverkan; partssamverkan; facklig representant; Skyddsombud; Juridik; Law; skyddsombudsstopp; 6:6A arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : This study is about Swedish “safety delegates” (skyddsombud). The main function of a safety delegate (SD) is to represent employees in matters of work environment (health and safety including psychosocial aspects). The legislation concerning SDs is mainly found in the Swedish Work Environment Act (WEA) and in collective agreements. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 5. 5. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Författare :Hasse Nordlöf; Ragnar Westerling; Birgitta Wiitavaara; Katarina Wijk; Ann-Beth Antonsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority. LÄS MER