Sökning: "Arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 119 avhandlingar innehållade ordet Arbetsmiljö.

 1. 1. Diskursiv arbetsmiljö : Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

  Författare :Lisbeth Rydén; Inga-Lill Söderberg; Lotta Snickare; Lotta Dellve; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursiv arbetsmiljö; Organisatorisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om organisatorisk arbetsmiljö. Studiens specifika syfte är tudelat: dels att undersöka och utvärdera en diskursiv ansats för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö, dels att undersöka och utveckla en modell för att bedöma och hantera organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av arbetsmiljö och upplevd hälsa : en longitudinell undersökning av anställda i kraftindustrin

  Författare :Rose-Marie Herlin; Jan Johansson Hanse; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetsmiljö; kraftindustrin; utveckling; subjektiv hälsa; muskuloskeletala besvär; psykiska besvär; buller; klusteranalys; regressionsanalys; strukturekvationsmodellering;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks hur arbetsmiljön påverkar den upplevda hälsoutvecklingen över en nioårsperiod hos 440 elarbetare inom kraftindustrin. Problemet beskrivs utifrån en teoretisk modell över orsakssamband mellan arbetsmiljö och upplevd ohälsa. En ytterligare målsättning är att jämföra data av olika subjektivitetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 4. 4. Ett hållbart arbetsliv : arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

  Författare :Johan Holm; Örjan Edström; Ruth Mannelqvist; Maria Steinberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational health and safety; OHS; work environment; working environment; labour law; public law; enforcement; sustainable working life; rehabilitation; legal responsibility; Arbetsmiljörätt; arbetsrätt; arbetsmiljö; arbetsgivare; arbetstagare; hållbart arbetsliv; rehabilitering; sanktioner; genomdrivande; arbetsmiljöbrott; sanktionsavgifter; anställningskydd; arbetsmiljölagen; LAS; MBL; Arbetsmiljöverket; föreläggande; vitesföreläggande; vite; diskriminering; arbetsskador; skadestånd; Touri; Teubner; Hydén; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö och säkerhet : Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser

  Författare :Maria Johansson; Lena Abrahamsson; Leif Berglund; Björn Samuelson; Lotta Dellve; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Trots att många insatser genomförs är fortfarande anställda på byggarbetsplatser överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskap om varför byggarbetsplatser fortsätter att drabbas av en hög andel arbetsskador. LÄS MER