Sökning: "working environment"

Visar resultat 1 - 5 av 688 avhandlingar innehållade orden working environment.

 1. 1. Ett hållbart arbetsliv : arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

  Författare :Johan Holm; Örjan Edström; Ruth Mannelqvist; Maria Steinberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational health and safety; OHS; work environment; working environment; labour law; public law; enforcement; sustainable working life; rehabilitation; legal responsibility; Arbetsmiljörätt; arbetsrätt; arbetsmiljö; arbetsgivare; arbetstagare; hållbart arbetsliv; rehabilitering; sanktioner; genomdrivande; arbetsmiljöbrott; sanktionsavgifter; anställningskydd; arbetsmiljölagen; LAS; MBL; Arbetsmiljöverket; föreläggande; vitesföreläggande; vite; diskriminering; arbetsskador; skadestånd; Touri; Teubner; Hydén; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö, arbetsdelning, utslagning : en studie av städarnas arbetsförhållanden

  Författare :Hakon Ahlstrand; Peter Lidehäll; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Det dominerande inslaget i det här avhandlingsarbetet är det omfattande empiriska material, som utgör grunden för vår beskrivning och analys av städarbetet och städarnas arbetsförhållanden. I den beskrivning som vi gör strävar vi efter att redovisa en helhetsbild av arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöinvesteringar i mindre företag : - projektering och uppfattade effekter utifrån Arbetslivsfondens satsningar

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; Olof Arwidi; Stefan Yard; Dick Ramström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; investments; working environment; small firms; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals primarily with the relationship between investments in working environment and the outcome and apprehended effects of these investment activities in small firms. A main concern in this aspect is what effects investments in working environment might have on efficiency in the companies. LÄS MER

 4. 4. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Författare :Kerstin Nilsson; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER

 5. 5. Working in underground offices

  Författare :Edit Nagy; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Applied and experimental psychology; multidimensional scaling techniques; multiple sorting task; survey construction; conceptual systems; employee perceptions; underground offices; Work environment; Japan; Japan; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : The present doctoral dissertation discusses Japanese office employees' psychological reactions to their underground work environment. Studies I and III were methodological in nature and aimed at developing and validating instruments to be used in the empirical studies. LÄS MER