Sökning: "Maria Steinberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Steinberg.

  1. 1. Skyddsombud i allas intresse : en rättsvetenskaplig studie

    Författare :Maria Steinberg; Ronnie Eklund; Håkan Hydén; Örjan Edström; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; work environment law; labour law; safety delegate; safety representive; democracy; influence; co-operation; skyddsombud; demokrati; inflytande; påverkan; arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsrätt; folkhälsa; samverkan; partssamverkan; facklig representant; Skyddsombud; Juridik; Law; skyddsombudsstopp; 6:6A arbetsmiljölagen;

    Sammanfattning : This study is about Swedish “safety delegates” (skyddsombud). The main function of a safety delegate (SD) is to represent employees in matters of work environment (health and safety including psychosocial aspects). The legislation concerning SDs is mainly found in the Swedish Work Environment Act (WEA) and in collective agreements. LÄS MER