Sökning: "Företagsstorlek"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Företagsstorlek.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 2. 2. Information Technology Outsourcing in Large Companies in Sweden A Perspective on Risks, Relationships and Success Factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Georg Hodosi; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IT outsourcing; risk factors; important factors; ITO relationships; success factors; transaction cost theory; IT outsourcing decision makers; design science research; survey research; large companies; private companies; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates large private companies in Sweden that have outsourced their information technology (IT). A considerable proportion of IT outsourcing (ITO) is unsuccessful. LÄS MER

 3. 3. Internal Control : A Study of the Concept and Themes of Internal Control

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Olof Arwinge; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis studies the accounting and auditing approach to control where the concept of internal control has developed along with the theory and practice of accounting and auditing and its stated objectives. In this context, internal control has traditionally been regarded as a means of ensuring financial reporting quality as well as a way of preventing and detecting fraudulent activity. LÄS MER