Sökning: "Finansiella nyckeltal"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Finansiella nyckeltal.

 1. 1. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 2. 2. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Författare :Hasse Nordlöf; Ragnar Westerling; Birgitta Wiitavaara; Katarina Wijk; Ann-Beth Antonsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority. LÄS MER

 3. 3. Nyckeltal och konkurs : En studie av svenska företag 1998 - 2003

  Författare :Andreas Hagberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna studie visar att de företag som går i konkurs har finansiella nyckeltal som skiljer sig avsevärt från aktiva företag upp till fem år före konkurs. Skillnaderna finns framförallt i balansräkningen avseende kapitalstruktur och skuldsättning, men även i resultaträkningen. LÄS MER