Sökning: "Säkerhetskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Säkerhetskultur.

 1. 1. Säkerhetskultur i Östersjöfart : En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Författare :Fredrik Hjorth; Mirka Kans; Margareta Lützhöft; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER

 2. 2. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Författare :Hasse Nordlöf; Ragnar Westerling; Birgitta Wiitavaara; Katarina Wijk; Ann-Beth Antonsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Legislation demands that health and safety of humans at work must be secured. Today, far from every company has a functioning systematic management of occupational health and safety (OHS) in place to fulfill its legal obligations. Instead, other day-to-day tasks appear to have greater priority. LÄS MER

 3. 3. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Författare :Marie Häggström; Lisbeth Kristiansen; Kenneth Asplund; Ingegärd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 4. 4. Safety Culture in Sea and Aviation Transport

  Författare :Åsa Ek; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organizational climate; air traffic control; safety culture; passenger shipping; airport ground handling; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Technological sciences; Teknik; Säkerhetsteknik; Safety technology;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis investigates sea and aviation transport safety culture, with a focus on perceptions and attitudes. A safety culture reflects the attitudes, beliefs, perceptions, and values that individuals share in relation to safety. LÄS MER

 5. 5. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control : Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  Författare :Marcus Arvidsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Social psychology; Industrial psychology; Psychosocial work environment; Organizational climate; Safety culture; Situational leadership; Socialpsykologi; Arbetspsykologi; industripsykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : The air traffic control industry in Europe is under mounting pressure due to increasing air traffic and inefficient routines caused by a fragmented air space. In order to handle the demands the European Commission has launched a program entitled the Single European Sky initiative which seeks to promote a more efficient way of handling the air traffic over Europe. LÄS MER