Sökning: "transport policy studies"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden transport policy studies.

 1. 1. Getting the transport right - for what? : What transport policy can tell us about the construction of sustainability

  Författare :Mathilde Rehnlund; Björn Hassler; Fredrika Björklund; Dalia Mukhtar-Landgren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; problem representation; transport policy studies; policy discourse; sustainable transport studies; urban transport studies; poststructuralist policy studies; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : This thesis studies transport as a governing tool that shapes the physical environment and human society, as well as having environmental impacts. The aim is to learn what policy for transport can say about what sustainability means and does. LÄS MER

 2. 2. Policy Integration for Sustainable Transport Development : Case Studies of Two Swedish Regions

  Författare :Linnea Eriksson; Jenny Palm; Lisa Hansson; Dick Magnusson; Magdalena Fallde; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 3. 3. Governing towards sustainability : environmental governance and policy change in Swedish forestry and transport

  Författare :Erik Hysing; Ingemar Elander; Jan Olsson; Sverker Jagers; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; government; modes of governing; public policy; policy change; sustainable development; environmental politics; Swedish forestry; forest policy; Swedish transport; transport policy; politicisation; governing towards sustainability; Political science; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Faced with environmental problems such as climate change and biodiversity loss, the dominant political response has been sustainable development, balancing environmental protection against economic prosperity and social justice. While political action is increasingly being called for, the role and capacity of the state is questioned – as captured neatly in the story from government to governance that implies a relocation of authority and power between policy levels and in public-private relations, as well as a radical restructuring within public administration. LÄS MER

 4. 4. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 5. 5. Den gemensamma transportpolitiken : Elimineringen av hinder för de gränsöverskridande vägtransporterna inom den Europeiska Gemenskaperna 1958-1992

  Författare :Juan Bergdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; European Community; Common Transport Policy; road transport; infrastructure; institutional theory; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the European Community's political efforts to eliminate barriers to Community road transport between and within the member states. In this context, the study concentrates on the Community's activities to remove barriers to market access, such as limitations to the freedom to provide transport services, and pshysical barriers such as infrastructure capacity restrictions, checks and inspections at Community internal borders. LÄS MER