Sökning: "Magdalena Fallde"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Magdalena Fallde.

 1. 1. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Policy Integration for Sustainable Transport Development : Case Studies of Two Swedish Regions

  Författare :Linnea Eriksson; Jenny Palm; Lisa Hansson; Dick Magnusson; Magdalena Fallde; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 3. 3. Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems

  Författare :Linda Olsson; Mats Söderström; Annelie Carlson; Magdalena Fallde; Elisabeth Wetterlund; Kes McCormick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Energy systems; transport systems; greenhouse gas emissions; energy policy; transport policy; sociotechnical systems analysis; wicked problem; Energisystem; transportsystem; växthusgasutsläpp; energipolicy; transportpolicy; socioteknisk systemanalys; wicked problem;

  Sammanfattning : It is agreed that greenhouse gas (GHG) emissions from energy and transport systems must be reduced. Technical means exist to reduce GHG emissions from these sources. However, these emission-reduction measures are not implemented to a high enough degree. LÄS MER