Sökning: "policy sectors"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade orden policy sectors.

 1. 1. Environmental policy integration in bioenergy policy learning across sectors and levels?

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Political Science, Umeå University

  Författare :Charlotta Söderberg; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap; environmental policy integration; sustainability; multi-level EPI; multisector EPI; learning; frames; bioenergy; energy; agriculture; EU; Sweden;

  Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER

 2. 2. Policy networks the relation between structure and performance

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annica Sandström; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The importance of policy networks and the need to treat networks seriously have long been emphasized within the field of policy science. However, not many attempts have been made to investigate the explanatory power of policy networks using the tools and theoretical concepts provided by social network analysis (SNA). LÄS MER

 3. 3. Policy Integration for Sustainable Transport Development Case Studies of Two Swedish Regions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 4. 4. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 5. 5. Reducing Swedish Carbon Dioxide Emissions from the Basic Industry and Energy Utilities An Actor and Policy Analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsteknik

  Författare :Peter Stigson; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; climate change; climate policy; energy policy; EU ETS; Kyoto Protocol; emissions trading; renewable energy certificates; energy tax; carbon dioxide tax; voluntary agreements; environmental law; energy utilities; basic industry; Sverige; klimatförändringar; klimatpolitik; energipolitik; EU ETS; Kyotoprotokollet; utsläppshandel; el-certifikat; energiskatter; koldioxidskatt; frivilliga avtal; program för energieffektivisering; miljölagstiftning; energiproducenter; basindustri; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyze the design of the present climate and energy policies. The main focus is on how the policy instruments affect the Swedish stakeholders who are included in the European Union’s Emission Trading Scheme (EU-ETS). LÄS MER