Sökning: "Semir Becevic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Semir Becevic.

  1. 1. Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå

    Författare :Semir Becevic; Claes Ericsson; Pernilla Nilsson; Jesper Boesen; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : Klassrumsbedömning i matematik på gymnasienivå är en licentiatstudie med en intention att närma sig, fånga upp samt förstå och tolka lärares ageranden, tankar, upplevelser och reflektioner inom och om bedömningen i matematik i gymnasiet. En annan avsikt är delvis att fylla i luckan mellan det målrelaterade kursbedömningssystemet och det praktiska fältet med en kvalitativ forskningsstudie om lärarerfarenheter från gymnasiets matematikkurser. LÄS MER