Sökning: "policy entrepreneur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden policy entrepreneur.

 1. 1. Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen : En studie av svensk klimatpolitik

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Åsa Knaggård; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scientific uncertainty; policy making; Kingdon; climate policy; energy policy; science and technology studies; policy entrepreneur; knowledge broker; framing; Sweden; climate change; policy process;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen, det vill säga när vetenskaplig kunskap om en fråga saknas eller den existerande kunskapen är osäker. Studiens huvudsyfte är att förstå om och hur vetenskaplig osäkerhet påverkar policyprocessen. LÄS MER

 2. 2. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 3. 3. Den gränslösa hälsan Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Berg; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; public health; mother and child healthcare; social medicine; family policy; healthcare administration; international health; development aid; family planning; population; policy transfer; governmentality; gender; expertise; Sweden; India; Travancore-Cochin; Kerala; Ghana; World Health Organization; Signe Höjer; Axel Höjer; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mutual life project of Signe (1896-1988) and Axel Höjer (1890-1974), a married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare state. It emphasises the ways in which they went about asserting a special public health expertise in different contexts. LÄS MER

 4. 4. Essays in Empirical Expectations

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Daniel Ekeblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Survey; Inflation; Expectations; Entrepreneur; Information; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker de svenska hushållens förväntningar, approximerade av de enkätfrågor som ligger till grund för Konjunkturbarometern. Data har tillhandahållits av Konjunkturinstitutet, och täcker åren 1995-2011. Det första kapitlet utgör en introduktion till ämnet. LÄS MER

 5. 5. From Idea to Norm : Promoting Conflict Prevention

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Annika Björkdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polemology; international relations; social constructivism; norm entrepreneur; norm evolution; international norms; Swedish foreign policy; the European Union; conflict prevention; the United Nations; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Istället för fred gav det kalla krigets slut upphov till nya säkerhetspolitiska utmaningar i form av inomstatliga konflikter. Under perioden 1989-2000 utkämpades 111 väpnade konflikter runt om i världen varav de flesta kan karakteriseras som inomstatliga, såsom inbördeskriget i Somalia, det våldsamma sammanbrottet i Jugoslavien, och folkmordet i Rwanda. LÄS MER