Sökning: "social-constructionism"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade ordet social-constructionism.

 1. 1. Techno Therapy a relation with technology

  Författare :Katarina Lindblad-Gidlund; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; A relationistic perspective; Social constructionism; Information technology usage; relationistic perspective; social constructionism; information technology use;

  Sammanfattning : What is identified as a problematic area in this thesis is our different relations with information technology which creates inequalities between possibilities to enjoy the advantages, or suffer the disadvantages, of the information technological development. The first step in addressing this area is to start with our conceptions of technological development, voluntaristic or deterministic, and the first argument is that it is important to create an awareness of our relation with technology. LÄS MER

 2. 2. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 3. 3. According to whose will The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Oriol Poveda Guillén; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agential realism; entanglement; feminism; FTM; gender; intra-action; Jewish; Judaism; LGBTQ; MTF; non-binary; Orthodox; posthumanism; queer; religion; religiosity; religious change; religious practice; social constructionism; transgender; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : This study, the first in its scope on transgender religiosity, is based on in-depth biographical interviews with 13 transgender participants with a Jewish Orthodox background (currently and formerly Orthodox). The primary aim of the study has been to elucidate the entanglements of gender and religion in three periods of the participants’ lives: pre-transition, transition and post-transition. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Fridlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language learning; bilingual education; special education; inclusion; exclusion; social constructionism; difference dilemma;

  Sammanfattning : Abstract Title: Intercultural education – A Pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes. Language: Swedish with an English summary Keywords: second language learning, bilingual education, special education, inclusion, exclusion, social constructionism, difference dilemma. LÄS MER

 5. 5. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER