Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

Sammanfattning: Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. Forskningen inom det slöjdpedagogiska/didaktiska fältet är sparsam. Kännedom om hur slöjdundervisning utöver den man själv har erfarenhet av är begränsad. Slöjdundervisning har studerats med hjälpa av lärare och elevers beskrivningar genom dagböcker. Dessutom har den muntliga kommunikationen mellan lärare och elever analyserats med hjälp av mp3-inspelningar. Resultatet beskrivs dels i form av fyra konstruerade idealtyper: Serviceman, Instruktör, Handledare och Pedagog. Dels i form av tre huvudsakliga förhållnings¬sätt hos slöjdlärarna: Lärare som lägger fokus på instruktion för nästa steg i elevernas arbete, lärare med fokus på att skapa förståelse hos eleverna, och lärare som i första hand stöttar eleverna genom att hjälpa till med det eleverna ber om. I arbetet diskuteras hur de identifierade förhållningssätten påverkar förutsättningarna för elevernas lärande. Detta beskrivs bland annat i form av olika fokus på eller förutsättningar att lära om, i, med och genom slöjdundervisningen. Den studerade undervisningen utmärks av att vara individualiserad, elevernas inflytande och engagemang är generellt stort. I förhållande till likvärdighet möjliggörs därigenom en anpassning till olika elevers förutsättningar. Däremot ges elevernas egna initiativ och ansvarstagande varierande utrymme beroende på lärarens förhållningssätt. Studien väcker också frågor om hur slöjdlärarna uppmärksammar eleverna på vad som lärs, hur det lärs och hur det relaterar till målen för slöjdundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)