Sökning: "music instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden music instruction.

 1. 1. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 2. 2. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Författare :Berit Uddén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Music and children; Music; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia; musikundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varde ljud! : Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945

  Författare :Tommy Strandberg; Åsa Bergenheim; Gun Malmgren; Hans Örtegren; Sture Brändström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: creative music making; discourse; music instruction; educational work; school; history of education; creativity; aesthetics; popular music; youth; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The study deals with creative music making in the compulsory comprehensive school’s music instruction. This is an educational effort and is carried out within the framework for the research area Educational work. LÄS MER

 4. 4. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 5. 5. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER