Sökning: "popular music"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden popular music.

 1. 1. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER

 2. 2. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. LÄS MER

 4. 4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Claes Ericsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; musikvetenskap; pedagogik; didaktik; Musikvetenskap; Pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har från olika håll ställts krav på ett ökat elevinflytande över innehåll och arbetsformer i den allmänna skolan. Dessa krav har dels kommit från eleverna själva, dels kommit till uttryck i olika styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Maria Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tidigare forskning om motivation vid lärande har tenderat att fokusera på attributioner (de tolkningar elever och andra gör av orsaker till framgångar och misslyckanden) självuppfattning, målorientering och elevers autonomi. Denna avhandling syftar dels till att beskriva bakgrunden och skolgången för de elever som går på gymnasiets estetiska programs musikgren, dels till att mäta den motivation de har för sina musikstudier. LÄS MER