Sökning: "music education"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden music education.

 1. 1. Music from the Backyard Hagström's Music Education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music Education; Musikpedagogik; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap;

  Sammanfattning : "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. LÄS MER

 4. 4. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

  Författare :Anna-Lena Rostvall; Tore West; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music Education; musikpedagogik; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Els-Mari Törnquist; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER