Sökning: "föräldraskap"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet föräldraskap.

 1. 1. Involved Parenthood : Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Författare :Lucas Forsberg; Karin Aronsson; Helle Rydstrøm; Annette Lareau; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; Children; Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 2. 2. Legitimerade föräldraskap 1870–2010 : En diskurshistorisk undersökning

  Författare :Gustav Westberg; Anders Björkvall; Cecilia Falk; Charlotta Seiler Brylla; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Legitimation; discourse-historical analysis; discourse analysis; interdiscursivity; subject position; social semiotics; parenthood; Legitimering; diskurshistoria; diskursanalys; subjektsposition; sociosemiotik; social praktik; föräldraskap; föräldraskapshistoria; moderskap; faderskap; Svenska språket; Swedish Language; legitimation; legitimering; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to historize discourses of parenthood by analyzing how they are negotiated and legitimized in Swedish non-literary and wide spread texts published in the 1870s, 1940s and 2010s. The analyzed corpus consists of the following: family and women’s movement magazines from the 1870s; a public counseling brochure and weekly magazines from the 1940s; blog texts; online health counseling; parent magazines; and public welfare information from the 2010s. LÄS MER

 3. 3. Professionellt föräldraskap : samhälleliga förutsättningar för familjehem för tonåringar

  Författare :Ingrid Löfstrand; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse present foster care in Sweden. Furthermore, a purpose is to conclude about ways of organising foster care for teenagers and about the distinction between foster care as a kind of parenthood or as a work. LÄS MER

 4. 4. Timing parenthood : Independence, family and ideals of life

  Författare :Disa Bergnéhr; Gunilla Halldén; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar med funktionshinder : om barn, föräldraskap och familjeliv

  Författare :Marie Gustavsson Holmström; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parents with disability; disabled parents; parenthood; notions on children; family life; cerebral palsy; spinal cord injury; multiple sclerosis; funktionshinder; funktionsnedsättning; föräldraskap; familjeliv; Disability research; Handikappsforskning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : An increasing number of people with disabilities are choosing to become parents. However, several official goverment reports and other evidence points to the fact that parents with disabilities sometimes experience negative bias and distrust of their capacities as parents. LÄS MER