Sökning: "yrkesroller"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet yrkesroller.

 1. 1. De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693–1713 Yrkesroller, organisation, arbetsprocesser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Linda Hinners; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; artisan; artist’s role; bon goût; creative work; guilds; interior decoration; manufacture; migration; ornament; René Chauveau; sculpture; state art patronage; stucco; superintendence; Tessin the Younger; bon goût; hantverkare; inredningskonst; konstnärsroll; kreativa arbetsprocesser; migration; ornament; René Chauveau; skrå; stuck; statlig konstpolitik; Tessin d.y.; överintendentsämbete; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis deals with French sculptors and painters active around 1700 at the Royal Palace in Stockholm. They were summoned from Paris by the architect Nicodemus Tessin the younger (1654?1728). LÄS MER

 2. 2. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. LÄS MER

 3. 3. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Aurell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 4. 4. Arkitekterna och byggbranschen : Om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kristina Grange; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; yrkesroller; arkitekter; byggbranschen; Sverige; 1900-talet; kollektiva minnen; socialt kapital; building industry; professions; 20th century; social capital; sweden; architects; collective memories;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the relations between architects and other parties on the Swedish building market. The starting point is the pronounced desire for a stronger role that architects in general have, but also the rather conspicuous fact that architects are more or less invisible in the wider context of the building industry. LÄS MER

 5. 5. Kompetens för hållbar utveckling Professionella roller i kommunal planering

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maria Håkansson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER