Sökning: "yrkesskicklighet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet yrkesskicklighet.

 1. 1. The Making of Valid Data : People and Machines in Genetic Research Practice

  Författare :Corinna Kruse; Boel Berner; Minna Salminen Karlsson; Anne-Jorunn Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biomedicine; genetic research; laboratory practices; cultural practice; professional skill; uncertainty; valid data; humans – machines; objectivity – subjectivity; ethnography; biomedicin; genetisk forskning; laboratoriepraktiker; kulturell praktik; yrkesskicklighet; osäkerhet; giltiga data; människor – maskiner; objektivitet – subjektivitet; etnografi; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker ett centralt steg inom vetenskapliga praktiker: hur laboratorieprov översätts till data som anses giltiga och användbara av forskargemenskapen. Baserat på ett multilokalt fältarbete bestående av observationer och intervjuer i laboratorier för genetisk forskning, visas i avhandlingen hur laboratoriepersonalens yrkesskicklighet, samt normer och ideal om vetenskaplig forskning, formade deras praktiker av att producera giltiga data. LÄS MER

 2. 2. Kompetens för hållbar utveckling : Professionella roller i kommunal planering

  Författare :Maria Håkansson; Folke Snickars; Tuija Hilding-Rydevik; Johan Hedrén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER

 3. 3. Lönande lärande - teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omrking 1900

  Författare :Fay Lundh Nilsson; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second industrial revolution; engineering industry; recruitment; internal labour markets; human capital; experience; vocational education; ucation; skills; technological change; wages; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Sweden experienced a remarkable economic growth in the period 1890-1930, to a large extent due to a very successful adaptation of core elements of the Second Industrial Revolution such as electricity and mechanical engineering. Theoretically this thesis aims at discussing changes in the balance between the relative demand for skilled and unskilled labour during the first phase of the Second Industrial Revolution from two perspectives: the possible degradation of work according to Braverman (1974) and a possible technology-skill complementarity according to Goldin & Katz (1996). LÄS MER