Sökning: "professioner"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet professioner.

 1. 1. Kan professioner organiseras fram? En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Granath; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att nya samhällsfunktioner och professioner växer fram som svar på behov i samhället är inte något nytt fenomen i sig, men vad är det som händer när en ny decentraliserad funktion skapas utifrån ett statligt behov? Hur organiseras och samordnas den? Och leder den nya samhällsfunktionen även till att en ny profession växer fram? I professionslitteraturen lyfts olika förklaringsmodeller till professioner ochprofessionalisering fram, allt från strukturfunktionalistiska förklaringar till monopolistiska och kulturella. Samtidigt när det handlar om utveckling av en ny funktion kan olika aspekter av organisationer och organisering bidra till ökad förståelse av vilken betydelse det har för att även en profession ska kunna ta form. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Ann Svensson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; kunskapsintegrering; informationssystem; professioner; professionstyper;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen utgår ifrån ett professionsorienterat perspektiv på användning av informationssystem. Informationssystem för kunskaps-integrering i professionsorienterade arbetspraktiker innebär en dynamik för styrning och organisation där den professionsorienterade arbetspraktiken och informationssystem kan utvecklas tillsammans. LÄS MER

 3. 3. En platt organisation i uppförsbacke - konsekvenser för lokala och centrala ledare efter en organisationsförändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platt organisation; professioner; organisationsförändring; parallellt ledarskap; hälso- och sjukvårdsorganisation; kvalitetsmodeller; processorientering;

  Sammanfattning : I ”En platt organisation i uppförsbacke” behandlas vad som egentligen händer när en sjukhusorganisation plattas till och hur ett parallellt ledarskap tas emot av vårdprofessioner. Studien är en utvärdering av en förändrad organisation vid Skaraborgs sjukhus och illustrerar de villkor som gäller vid förändring av en sjukhusorganisation och vilka effekter som uppkommer. LÄS MER

 4. 4. Working Together Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography

  Författare :Tobias Fridholm; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic geography; Relational tensions; Academic research; Academic entrepreneurship; Research commercialization; Creativity; Creative milieus; Innovation; Innovation systems; Trust; Authority; Research policy; Triple helix; Biotechnology; Swedish research; Universities; Expertise; Professionalism; Professions; Research collaboration; Collaborations; Research funding; Ekonomisk geografi; Relationella spänningar; Akademisk forskning; Akademiskt entreprenörskap; Forskningskommersialisering; Kreativitet; Kreativa miljöer; Innovation; Innovationssystem; Tillit; Auktoritet; Forskningspolitik; Trippel helix; Bioteknik; Svensk forskning; Universitet; Expertis; Professioner; Professionalism; Samverkan; Tredje uppgiften; Forskningsfinansiering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study explores the basic social conditions for high-quality university research, and focuses on research in science and technology in Sweden. Swedish research policy has adopted more of a market perspective on academic research and its role in society. LÄS MER

 5. 5. Kompetens för hållbar utveckling Professionella roller i kommunal planering

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maria Håkansson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER