Sökning: "field"

Visar resultat 1 - 5 av 9270 avhandlingar innehållade ordet field.

 1. 1. Ägonamn : Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar

  Författare :Elin Pihl; Staffan Nyström; Per Vikstrand; Inge Særheim; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Onomastics; field names; place names; name formation; name continuity; ono-masticon; records of names; cadastral records; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present the general features of field names from the early 17th century to 2012, and to investigate the continuity of such names and attempt to understand what factors are of importance when it comes to their continuity and disappearance. A general survey is conducted in two parishes, Almunge and Väddö, in Uppland, Sweden, with more detailed investigations covering the hamlets of Söderby and Ösby, in Almunge, and Södra Fjäll and Norrbyle, in Väddö. LÄS MER

 2. 2. Determination of the thermal conductivity of the insulation in district heating mains : Field measurements

  Författare :Karin Margaretha Borgström; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; district heating main; field measurements; thermal conductivity; measuring method; heat flow measurement; heat flux sensor; Material physics with surface physics; Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of a measurement method for determination in the field of the thermal conductivity of the insulation in buried district heating mains. The thermal conductivity of the insulation is calculated from the measured value of the radial heat flow through the heating main, the measured temperature difference across the insulation, and the dimensions of the heating main. LÄS MER

 3. 3. Varumärkenas fält : Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Författare :Raoul Galli; Johan Lindquist; Annika Rabo; Donald Broady; Mats Trondman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 4. 4. Fältets herrar : Framväxten av en modern författarroll

  Författare :David Gedin; Ulf Boëthius; Boel Westin; Johan Svedjedal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 5. 5. Approaches to the synthesis of candidate glycoconjugate vaccines against non-typeable Haemophilus influenzae

  Författare :Eva Segerstedt; Rob A. Field; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; Organisk kemi; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER