Sökning: "the Eighties"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden the Eighties.

 1. 1. Culture Confrontation in the Lower Congo From the Old Congo Kingdom to the Congo Independent State with Special Reference to the Swedish Missionaries in the 1880's and 1890's

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska institutet för missionsforskning

  Författare :Sigbert Axelson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1970]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; culture confrontation; culture conflict; Congo; Portuguese; missionary roles; Congo Kingdom; Congo Independent State; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Missionary studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Missionsvetenskap; Studies of Missions; Missionsvetenskap;

  Sammanfattning : The culture confrontation remains the central theme throughout this book, with special emphasis given to points of conflict. My approach to each particular era has been guided by the question: What were the areas of incompatibility or conflict between African and European culture in the Lower Congo? By focusing my analysis on the dynamics of this confrontation, the point of contact between Congolese and Europeans, I have marked that the purpose of this study is not to present a characterization of Congolese or African culture as separate entities. LÄS MER

 2. 2. Fältets herrar Framväxten av en modern författarroll

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :David Gedin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 3. 3. Tillbaka till framtiden Modernitet, postmodernitet och generationsidentitet i Gorbačevs glasnost´ och perestrojka

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kristian Petrov; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Glasnost; perestroika; M. Gorbachev b. 1931 ; Russian postmodernism; M. Epstein b. 1950 ; Soviet modernity; Begriffsgeschichte; generational grouping; generation of the sixties; generation of the eighties; public sphere; logocentrism; apolitical;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the concepts glasnost and perestroika during the Gorbachev era 1985–1991. It offers an explanation to the rise and fall of these concepts and casts light on their modern and postmodern implications, as well as their historical and generational preconditions. LÄS MER

 4. 4. Energy efficiency and the challenge of climate change - Studies of the Swedish building sector

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonas Nässén; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology diffusion; input-output analysis; Energy efficiency; Swedish building sector; carbon dioxide;

  Sammanfattning : The interrelated environmental, social and economic challenges imposed by global climate change will make it one of the central political issues in the coming century. Use of fossil fuels is the largest source of anthropogenic CO2 emissions and hence the transformation of the energy system plays a central role in the mitigation of future climate change. LÄS MER

 5. 5. Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995

  Detta är en avhandling från Viveka Rasmusson, Tel: 040 - 51 04 90, [email protected]

  Författare :Viveka Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cooperation of Nordic dramateachers.; cultural influences; development of the subject drama; dramatheoretical debate 1965-1995; Nordic dramapedagodgic; Drama a Nordic dramapedagogical journal; Dramatic art; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har det pågått en intensiv kamp om dramapedagogikens innehåll. Den har i betydande utsträckning förts på nordiskt plan. LÄS MER