Sökning: "Staffan Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Staffan Nyström.

 1. 1. Imaging vascular development in zebrafish (Danio Rerio)

  Författare :Staffan Nyström; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Formation of a functional vascular network is a prerequisite for physiological organ function in vertebrates. Pathological vascularization furthermore plays a role in several human diseases, such as diabetic retinopathy, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. Ord för höjder och sluttningar i Daga härad : En studie över två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement

  Författare :Staffan Nyström; Ingemar Olsson; Jan Paul Strid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; ortnamn; appellativ; terrängord; prototypteori; semantiska fält; sagesman; lexikon; onomastisk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Författare :Staffan Ingmanson; Birgitta Nyström; Jonas Malmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; European law; EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER

 4. 4. Namnval som social handling : Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Författare :Emilia Aldrin; Catharina Nyström Höög; Staffan Fridell; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; socio-onomastics; naming; personal names; first names; socio-linguistics; identity; social positioning; discourse analysis; onomastik; socioonomastik; namngivning; personnamn; förnamn; sociolingvistik; identitet; social positionering; diskursanalys; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. LÄS MER

 5. 5. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER