Sökning: "feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 avhandlingar innehållade ordet feedback.

 1. 1. Återkoppling i interaktion : En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

  Författare :Anna Öhman; Hector Pérez Prieto; Marie Tanner; Christian Lundahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Classroom assessment; feedback; vocational education; multimodal interaction; social semiotics; conversation analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work; classroom assessment;

  Sammanfattning : The present dissertation concerns social organization of feedback in ongoing hairdressing education. The central aim is to explore feedback between teacher and student in multimodal interaction within classroom assessment, as co-production of action and student’s participation. LÄS MER

 2. 2. Cykler och loopar i Salongen : En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Författare :Anna Öhman; Hector Pérez Prieto; Anna Lena Göransson; Marie Karlsson; Anders Jönsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; Återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; återkoppling;

  Sammanfattning : The interest in this empirical study aims at assessment, more precisely feedback as part of ordinary activities within hairdressing education. The study investigates feedback practices related to assessment of knowing during production, with focus on communication between student and teacher. LÄS MER

 3. 3. Redskap för lärande? : Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet

  Författare :Agneta Grönlund; Curt Räftegård; Ann-Kristin Högman; Inger Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Feedback; Formative assessment; Civic didactics; Civic; Social studies; Upper Secondary School; Återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; gymnasiet; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, teachers’ comments on the students’ written tasks were examined. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i lågstadieklassrum

  Författare :Elisabeth Eriksson; Robert Thornberg; Lisa Björklund Boistrup; Gunnel Colnerud; Kari Smith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Field studies; Grounded theory; Primary school; Students’ perspective; Teachers’ perspective; Elevers perspektiv; Fältforskning; Grundad teori; Lågstadiet; Lärares perspektiv; Återkoppling;

  Sammanfattning : Återkoppling är en del av det vardagliga arbetet i klassrummet och även en del av lärares bedömningspraktik. Syftet med avhandlingen är att utforska och begreppsliggöra den återkoppling som kommuniceras från lärare till elev i det vardagliga arbetet i lågstadieklassrum. LÄS MER

 5. 5. Feedback control of cerebellar learning

  Författare :Anders Rasmussen; Associativ inlärning; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Motor learning; Rescorla-Wagner; Anticipation; In vivo Electrophysiology; Purkinje cells; Nucleo-Olivary inhibition; Inferior Olive; Classical Conditioning; Eyeblink Conditioning; Feedback;

  Sammanfattning : The ability to anticipate future events and to modify erroneous anticipatory actions is crucial for the survival of any organism. Both theoretical and empirical lines of evidence implicate the cerebellum in this ability. It is often suggested that the cerebellum acquires “expectations” or “internal models”. LÄS MER