Sökning: "Återkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet Återkoppling.

 1. 1. Cykler och loopar i Salongen : En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Författare :Anna Öhman; Hector Pérez Prieto; Anna Lena Göransson; Marie Karlsson; Anders Jönsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; Återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; återkoppling;

  Sammanfattning : The interest in this empirical study aims at assessment, more precisely feedback as part of ordinary activities within hairdressing education. The study investigates feedback practices related to assessment of knowing during production, with focus on communication between student and teacher. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling i lågstadieklassrum

  Författare :Elisabeth Eriksson; Robert Thornberg; Lisa Björklund Boistrup; Gunnel Colnerud; Kari Smith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Field studies; Grounded theory; Primary school; Students’ perspective; Teachers’ perspective; Elevers perspektiv; Fältforskning; Grundad teori; Lågstadiet; Lärares perspektiv; Återkoppling;

  Sammanfattning : Återkoppling är en del av det vardagliga arbetet i klassrummet och även en del av lärares bedömningspraktik. Syftet med avhandlingen är att utforska och begreppsliggöra den återkoppling som kommuniceras från lärare till elev i det vardagliga arbetet i lågstadieklassrum. LÄS MER

 3. 3. Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet : formativ återkoppling genom gruppsamtal

  Författare :Therese Granekull; Malmö högskola; []
  Nyckelord :peer assessment; science education; feedback; formative assessment; kamratbedömning; naturvetenskap; formativ bedömning; återkoppling; mellanstadiet; DiNO; scoring rubric; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan ha en positiv effekt på elevers lärande. För att uppnå denna positiva effekt måste elever kunna ge återkoppling till sina kamrater och även ta emot återkoppling från sina kamrater. Elever måste också kunna använda den återkoppling som de får. LÄS MER

 4. 4. Redskap för lärande? : Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet

  Författare :Agneta Grönlund; Curt Räftegård; Ann-Kristin Högman; Inger Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Feedback; Formative assessment; Civic didactics; Civic; Social studies; Upper Secondary School; Återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; gymnasiet; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, teachers’ comments on the students’ written tasks were examined. LÄS MER

 5. 5. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER